_TOP_LOGO_TITLE

Polityka Prywatności & Cookies

§1

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu Skalski Piekarnia Cukiernia, dostępnego pod adresem internetowym https://piekarniaskalski.pl/ Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów Sklepu jest osoba fizyczna Grzegorz Skalski prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Piekarnia Skalskich Grzegorz Skalski NIP: 6611703610 ul. Kilińskiego 20L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej (CEIDG), e-mail :
 3. Niniejsza Polityka stanowi jeden z odpowiednich i skutecznych środków ochrony przetwarzanych danych osobowych, mających na celu wykazanie, iż czynności przetwarzania danych osobowych są zgodne z RODO.
 4. Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 24 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO).
 5. Niniejsza Polityka ma na celu zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych oraz wdrożenie odpowiedniego systemu ochrony danych osobowych przetwarzanych przez ADO przed udostępnieniem danych osobie nieupoważnionej, zabraniem danych przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem danych
  z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych, jak również przed nieuprawnioną modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Administrator Danych Osobowych dostosowuje poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych do poziomu ryzyka w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń, w tym szczególnie w odniesieniu do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia oraz do kategorii przetwarzanych przez ADO danych.
 7. Administrator Danych Osobowych mając na uwadze charakter, zakres i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 8. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy.
 9. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora Danych Osobowych celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe.
 10. Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym
  w Regulaminie Sklepu internetowego, do którego niniejszy dokument stanowi załącznik.

§2

 1. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o, Klientach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 2. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach:
 3. Formularzu Zamówienia następujących danych:
 • Imię i nazwisko- niezbędne do przyjęcia Zamówienia oraz wystawienia dokumentu sprzedaży,
 • Danych adresowych – niezbędne do przyjęcia Zamówienia oraz wystawienia dokumentu sprzedaży,
 • Numer telefonu oraz adres e-mail – niezbędne do przyjęcia zamówienia, jego potwierdzenia, a także obsługi Zamówienia w tym potwierdzenia o gotowości do odbioru Zamówienia;
 1. poprzez gromadzenie plików “cookies”;
 2. gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego;
 3. Sklep zbiera i gromadzi informacje dobrowolnie podane przez, Klienta, przy czym jest to jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu.
 4. Dane podane w przez Użytkownika, Klienta są przetwarzane w celu :
 5. złożenia Zamówienia w Sklepie,
 6. zawarcia i realizacji Umowy,
 7. zapewnienia pełnej obsługi, Klienta po złożeniu zamówienia, w tym poinformowania Klienta o gotowości Zamówienia do odbioru
 8. kontaktowania się z Użytkownikami, Klientami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, Klientów, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
 9. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego,
 10. Dane osobowe pozostawione w Sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Sklep udostępnia dane Klientów podmiotom zewnętrznym w granicach określonych przez przepisy prawa, w zakresie niezbędnym do realizacji i obsługi zamówienia Klienta, w szczególności:
 12. Wybranemu przedsiębiorcy zajmującemu się drukiem zdjęć, w celu umożliwienia przygotowania nadruku na Produkt zgodnie z Zamówieniem Klienta;
 13. Wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznej za zamówiony Produkt;
 14. Wybranemu podmiotowi zajmującemu się obsługą informatyczną administratora danych w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu;
 15. Do danych zawartych w Formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

§3

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sprzedawca zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.
  2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane po kontakcie ze Sprzedawcą.
  3. W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej :
  4. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

§4

Polityka Cookies

 1. Sklep korzysta z plików Cookies.
 2. Pliki Cookies to niewielkie informacje, tzw. ciasteczka wysyłane przez serwis internetowy, odwiedzany przez Klienta i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego Klient korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego.
 3. Sklep wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies
 4. Sesyjne inaczej zwane tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym, Klienta co czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenie przeglądarki internetowej;
 5. Stałe pliki te są przechowywane w urządzeniu końcowym, Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika, Klienta.
 6. Pliki Cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Sklep wykorzystuje pliki Cookie do następujących celów:
 7. umożliwienia logowania i utrzymywania sesji Klienta na każdej kolejnej stronie serwisu;
 8. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 9. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji, Klienta;
 10. Klient może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej
  w zakresie dotyczącym plików Cookies, w szczególności całkowicie je zablokować lub skasować. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 11. Sprzedawca informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika, Klienta mogą uniemożliwić poprawne działanie strony internetowej Sklepu.
 12. Pliki Cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Użytkowników strony internetowej, podlegają regulacjom Polityki Prywatności tych podmiotów.
 13. Skalski Piekarnia Cukiernia, korzysta z serwerów ………………………….. z siedzibą ……………………… (KRS: ……………….; NIP: ……………………) i oprogramowania sklepowego Woocommerce. Firmy te nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.
 14. Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

§5

Zmiana Polityki Prywatności

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności Sklepu na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa
  w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu Internetowego. O wszelkich zmianach Sprzedawca będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie Sklepu wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Sklepu internetowego. Ewentualne zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.
 4. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.