_TOP_LOGO_TITLE

Regulamin Sklepu Internetowego

(od dnia 1 września 2021 r)

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Skalski Piekarnia Cukiernia, dostępny pod adresem internetowym https://piekarniaskalski.pl/ , prowadzony jest przez Grzegorz Skalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piekarnia Skalskich Grzegorz Skalski
  NIP: 6611703610 ul. Kilińskiego 20L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze sklepu internetowego, zasady i tryb zawierania Umów na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego i jest regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Do korzystania ze strony Sklepu Internetowego nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika, wystarczające jest zastosowanie odpowiednich urządzeń umożliwiających łączność z Internetem (takich jak np. komputer, telefon), standardowy system operacyjny oraz aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcji Witryny konieczna jest obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz włączona obsługa Java Script
  i cookies, ewentualnie obsługa Flash. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityce prywatności . W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

§2

Definicje

  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość.
  2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Sprzedawca – osoba fizyczna Grzegorz Skalski prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Piekarnia Skalskich Grzegorz Skalski NIP: 6611703610 ul. Kilińskiego 20L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
   o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://piekarniaskalski.pl/ za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
  5. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  6. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zasady i tryb zawierania Umów z Klientem na odległość
   za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego wraz z załącznikami.
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy. Określające jednoznacznie: rodzaj
   i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego.
  8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności dodanie Produktu do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
  9. Produkt –rzecz ruchoma, stanowiąca minimalną i niepodzielną ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
  10. Cena – wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym. Ceny podane są w walucie polskiej (PLN) i są cenami brutto. Ceną wiążącą jest cena, po której Klient zamówił Produkt poprzez Formularz Zamówienia.
  11. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://piekarniaskalski.pl/.
  12. Operator płatności – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Tpay.
  13. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
  14. Miejsce wydania rzeczy – miejsce wskazane w Formularzu Zamówienia w którym następuje wydanie zamówionego produktu lub produktów Klientowi.
  15. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie Produktów na podstawie wyborów Klienta.
  16. Sklep stacjonarny – miejsce wydania Klientowi zamówionego Produktu, wskazane przez Klienta w Formularzu Zamówienia z listy wybieranych sklepów określonych przez Sprzedawcę.

§3

Zasady korzystania ze Sklepu

Klient może porozumiewać się ze Sklepem internetowym za pomocą podanych niżej danych kontaktowych:

 1. Adres: Piekarnia Skalskich Grzegorz Skalski NIP: 6611703610 ul. Kilińskiego 20L, 27-400
 2. Adres e-mail
 3. Numer telefonu:
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sklepem Internetowym w godzinach: 8.00 – 14.00 .
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://piekarniaskalski.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w tym przerwy
  w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień poprzez Formularz Zamówienia nie wymaga zakładania Konta.
 9. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. nieumieszczania na stronie Sklepu oraz niedostarczania do Sprzedawcy zabronionych przez przepisy prawa treści, w tym opinii, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

§4

Zasady zawarcia umowy sprzedaży

  1. W celu zawarcia Umowy w Sklepie internetowym należy złożyć Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, podejmując w tym celu czynności techniczne zgodne z komunikatami wyświetlanymi Klientowi na stronie Sklepu internetowego oraz dokonać akceptacji Regulaminu.
  2. Składanie Zamówienia przez Klienta na Produkt lub Produkty znajdujące się
   w asortymencie Sklepu możliwe jest po wypełnieniu Formularza Zamówienia. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
   1. Określenie cech Produktu poprzez wypełnienie pól Formularza Zamówienia. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia,
   2. Dodanie wybranego Produktu do koszyka,
   3. Podanie danych do płatności oraz wybór metody płatności,
   4. Złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”,
  3. W trakcie składania Zamówienia do momentu zatwierdzenia Zamówienia
   naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w zakresie wprowadzonych danych oraz wyboru Produktów.
  4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail
   o złożonym Zamówieniu. Przesłana wiadomość jest informacją o tym, że Sprzedawca otrzymał Zamówienie.
  5. Po otrzymaniu Zamówienia od Klienta, Sprzedawca weryfikuje czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji Sprzedawca potwierdza za pośrednictwem wiadomości e- mail przesłanej na adres Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia.
  6. Po otrzymaniu przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa.
  7. Termin realizacji Zamówienia jest każdorazowo podawany w potwierdzeniu Zamówienia.
  8. Produktu znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego to Produkty cukiernicze należące do produktów szybko zbywalnych (szybko rotujących) oraz personalizowanych (wykonywanych pod konkretne zlecenie/zamówienie).
  9. Wygląd zamawianych Produktów sporadycznie może się różnić od wyglądu produktów ze zdjęć zamieszczonych na stronie. Różnice mogą dotyczyć wyglądu, smaku i wagi, jednak bez znacznego wpływu na ogólny charakter wyrobu. Produkty dostarczane do Klienta są świeże i zalecamy stosownie je przechowywać, aby tę świeżość zachować na dłużej. Sklep nie odpowiada za nieodpowiednie przechowywanie Produktu przez Klietna, skutkujące jego krótkim terminem przydatności do spożycia lub żywotności.

§5

Płatność i odbiór Produktu

 1. Sprzedawca najpóźniej przed złożeniem Zamówienia informuje Klienta o łącznej cenie Produktu w tym o wszelkich dodatkowych opłatach oraz o warunkach odbioru Produktu.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności za zakupiony Produkt:
  1. płatność przelewem elektronicznym – forma płatności obsługiwana przez Tpay – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, numer NIP: 7773061579, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494. 980,00 PLN – wpłacony w całości, prowadząca działalność pod adresem strony internetowej: https://tpay.com, posiadająca adres kontaktowy e-mail: kontakt@tpay.com
 3. Szczegółowe informacje na temat metod płatności zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu.
 4. Produkt dostarczany jest do wskazanego w Formularzu Zamówienia sklepu stacjonarnego w którym następuje wydanie zamówionego Produktu Klientowi. Sprzedawca informuje Klienta o gotowości odbioru Produktu z wybranego sklepu stacjonarnego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 5. W przypadku wybrania przez Klienta opcji odebrania Zamówienia we wskazanym przez niego sklepie stacjonarnym, gdzie przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, Klient jest obowiązany do jego odebrania najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po dniu, w którym otrzymał informację o gotowości do wydania. Po tym czasie Sprzedający jest uprawniony do zniszczenia zepsutych rzeczy, zachowując przy tym prawo do zatrzymania wynagrodzenia.
 6.  

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie
  14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określnych poniżej.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy Prawa Konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. W związku z powyższym, prawo do odstąpienia od Umowy w Sklepie internetowym, którego przedmiotem Zamówienia są torty jest wyłączone.
 4. Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować Zamówienia jeśli zrobi to
  z odpowiednim wyprzedzeniem i w regulaminowo określony sposób. W tym celu konieczne jest zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu Zamówienia w godzinach pracy Sprzedawcy określonych w §3. W przypadku przekroczenia tego czasu należy kierować zapytanie dotyczące opcji odstąpienia
  od Umowy i anulacji kontaktując się ze Sprzedawcą (dane do kontaktu podane w §3 Regulaminu), w celu sprawdzenia na jakim etapie jest wykonanie umowy.
 5. W przypadku anulowania Zamówienia w zgodnie z ust. 4 Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi anulowanie Zamówienia, w takim przypadku Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od anulowania Zamówienia, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego
  z żadnymi kosztami.

§7

Reklamacja

 1. Na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego  Sprzedający całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia),
  z wyłączeniem Konsumentów oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych
  w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 4. Wada fizyczna Produktu polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową, a więc jeżeli Towar (tj Danie) nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel Umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Zamawiającego, nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia, Produkt został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną Sprzedawcy bezpośrednio po otrzymaniu Zamówienia.
 6. Reklamację należy kierować pisemnie na adres Sprzedawcy określonych w §3 Regulaminu, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: torty@piekarniaskalski.pl;
 7. Sprzedawca rozpatrzy wniesioną przez Klienta reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje
  w tym terminie Klienta, kiedy nastąpi rozpatrzenie reklamacji.

§8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o tych możliwościach oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl
   1. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, należą do nich:
   2. do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
    ((Dz.U.2020.1706 t.j. z dnia 2020.10) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   3. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie
    z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2020.1706 t.j. z dnia 2020.10.)z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  2. uzyskanie bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
   a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§9

Dane osobowe w Sklepie internetowym

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
  4. Na potrzeby realizacji Zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
   1. Imię i nazwisko- niezbędne do komunikacji z Kupującym;
   2. Adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
   3. Numer telefonu- niezbędny do komunikacji z Kupującym w zakresie związanym z realizacją Zamówienia;
   4. E-mail- niezbędny do komunikacji z Kupującym w zakresie związanym z realizacją Zamówienia, w szczególności potwierdzenie złożenia zamówienia;
   5. Zdjęcie przesłane przez Kupującego – niezbędne do realizacji zamówienia z nadrukiem, według wyboru Kupującego;
  5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  6. W przypadku Klienta, złożył Zamówienia na produkt z nadrukiem, Administrator udostępnia zdjęcie przesłane przez Kupującego przedsiębiorcy realizującemu zadruk na zlecenie Administratora.
  7. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności
   w Sklepie internetowym.
  8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
   w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  10.  

§10

Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do dnia 1 września 2021 Roku.

   1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
   2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej
    30 dniowym wyprzedzeniem.
   3. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
   4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać
    z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
   5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.